បទ សម្លៀកបំពាក់ពណ៌តាមថ្ងៃ (ចង្វាក់ប្រជាប្រិយ)
និពន្ធទំនុកដោយ សាស្រ្តាចារ្យ សយ សារ៉េត
រៀបរៀងដោយ www.khmerbit.com