បទ ៖ ចាំរាល់ថ្ងៃលិច សំនៀងដើម ស៊ិន ស៊ីសាមុត
ឧបករណ៍ដើម ៖ ម៉ង់ដូលីន