អនុវត្តម្រាមដៃជាមួយបទ ផ្កាក្រវ៉ាន់ – ស៊ិន ស៊ីសាមុត និង រស់ សេរីសុទ្ធា