ហាត់ម្រាមដៃសូឡូបទ សម្រស់បុប្ផាកោះកុង និង លេងជាមួយ អគ័រ​ ផង